Välkommen till Societas

Wednesday, May 03, 2006

Det gröna folkhemmet åter på dagordningen

-Vi ska göra oss av med oljeberoendet, vi ska ut ur detta helvete, sade statsminister Göran Persson på sitt första maj-tal vid norra bantorget inför drygt 15 000 åskådare. Visionen om det gröna folkhemmet med ett fritt oljeberoende och ett samhälle som drivs med förnyelsebar energi är åter på dagordningen inför höstens val.

En av de politiska sakfrågor som vi socialdemokrater varit dåliga på att formulera inför våra väljare är miljöpolitiken. Mer traditionella områden som vård, skola, omsorg och arbetslöshetspolitik har fått mer utrymme i valparollerna. ”Plånboksfrågor som rör människors vardag är det som räknas när vi ska vinna val”, resoneras det från den högre partiledningen och ledande partistrateger. Men miljöpolitiken är ett viktigt område för oss att locka till förstagångsväljare i valrörelsen. Därför var det glädjande att höra statsminister Göran Persson ta chansen att rikta fokus på en av sina hjärtefrågor, nämligen visionen om det gröna folkhemmet i sitt första maj-tal vid norra Bantorget i Stockholm.

-Vi har ett moraliskt ansvar inför framtida generationer att lämna vår jord i ett bättre skick än vad vi fick den i, sade Göran Persson inför 15 000 åskådare. Och detta ansvar har vi socialdemokrater tagit under vårt mandaperiod där vi genomfört en rad åtgärder på
miljöområdet.

Vi har stängt av två reaktorer vi Barsebäck och utökat satsningar på biogas och en utbyggnad av vind- och vattenkraft. Vår nettoexport av el har ökat och vårt oljeberoende har minskat till en otrolig nivå av 4 procent. Med införandet av el-certifikat har vi också ökat produktionen av miljövänlig el och förnyelsebar energi samt utökat Sveriges export av miljövänlig teknik. Ekonomiska styrmedel såsom trängselavgifter, som socialdemokraterna i Stockholms stad har infört, skapar incitament för bilindustrin att tillverka miljövänliga bilar och minskar bilköer och avgaser.

Men alliansens visioner om miljön ser desto dystrare ut. Folkpartiets extrema förslag om att bygga ut kärnkraften och låta företag genomföra uranbrytning i Sverige och alliansens brist på att prata miljöfrågor visar deras ambitioner när det gäller hållbar utveckling.

Vi socialdemokrater har därför en unik chans att sprida ut vår vision om det gröna folkhemmet än alla andra partier därför vi ser långsiktigt och inte kortsiktigt på de kommande utmaningarna som väntar oss. Höstens val är i högsta grad en ideologisk strid mellan ett Sverige som satsar på en hållbar utveckling, solidaritet, trygghet och inte minst välfärd och ett Sverige som satsar på regression, egoism, otrygghet och ett fattigare samhälle.

Låt oss inte sumpa chansen att våga vara visionära och föra ut drömmen om det gröna folkhemmet och om ett bättre samhälle för alla.

Göran Gutiérrez-Aranda
Vice ordförande

Saturday, April 01, 2006

Den svenska alliansfriheten inget trovärdigt alternativ

Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen om alliansfrihet är en förlegad rest från kalla krigets dagar. USA: s agerande inom Irak visar tydligt att Sverige måste arbeta aktivt för att utveckla en europeisk försvarspolitik med ömsesidiga försvarsgarantier mellan EU: s medlemsstater. Detta är både önskvärt och nödvändigt ur ett europeiskt perspektiv om vi ska sörja för vår gemensamma säkerhet i en värld där USA trampar på folkrätten och struntar i det internationella samfundet.

Den nya säkerhetspolitiska doktrin om ”kriget mot terrorism” som USA tillämpat efter attackerna den 11 september har lett till en ny situation inom den euro-atlantiska alliansen. Invasionen av Irak våren 2003 satte den absoluta prägeln på det europeiska motståndet mot den amerikanska hegemonin, någonting som var helt otänkbart under det kalla krigets gång.

Men för att ytterliggare bromsa USA: s expansionistiska utrikespolitik är det hög tid för de europeiska länderna att bilda en gemensam europeisk försvarspolitik. Ett europeiskt försvarssamarbete som ska grunda sig på och värna om fundamentala värderingar som respekten för folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati, värden som EU idag ger ett legitimt uttryck för.

Försvarssamarbetet skulle också syfta till att lyfta EU: s aktörskapacitet som internationell krishantering kräver. Till exempel är utbyggnaden av 13 militära bataljoner, så kallade ”Battle groups” ett led i ett mellanstatligt samarbete inom EU där dessa under respektive medlemsstat skall verka under FN: s regi i fredsbevarande- samt fredsframtvingande insatser vid internationella konflikter. Ömsesidiga försvarsgarantier mellan de europeiska länderna skulle ligga inom ramen för den förda politiken för att ytterliggare knyta de säkerhetspolitiska intressena, utan att USA dikterar villkoren för detta. Att lägga ner eller alternativt ta över försvarsalliansen NATO: s organisatoriska plattform för att bygga en gemensam europeisk försvarspolitik är den enda logiska avslutningen på USA: s intressen i Europa.

Konsekvenserna från en amerikansk säkerhetspolitisk hållning som idag kan sammanfattas med ”antingen är du med oss eller mot oss”-attityd medför en problematik inför en traditionalistisk syn på svensk alliansfrihet. Ett euro-atlantiskt samarbete med länder som inte delar USA: s syn på säkerhet anses vara onödigt eller icke-önskvärt från amerikanskt håll och Sverige är än så länge ett litet land med små resurser och således en liten aktör på ”high politics” på den globala arenan

Statsminister Göran Perssons uttalande om att det i praktiken skulle vara svårt för Sverige att hålla sig neutrala om ett medlemsland i EU skulle bli attackerad vittnar om en uppluckring men inte en tillräcklig stor omdaning av den nuvarande försvarspolitiken. Men i en värld där USA dikterar villkoren för resten av det internationella samfundet och kör över folkrätten finns det i realiteten inget utrymme för svensk militär alliansfrihet. Antingen formulerar den svenska regeringen ett trovärdigt säkerhetspolitiskt alternativ i europeiskt regi eller så låter vi USA i fortsättningen diktera våra utrikespolitiska alternativ.

Göran Gutiérrez-Aranda
Vice ordförande

Tuesday, March 21, 2006

Dags för årsmöte!

Härmed har vi det stora nöjet att hälsa Societas medlemmar välkomna till föreningens årsmöte. Årsmötet kommet att äga rum onsdagen den 29 mars på Kammakargatan 17. Årsmötet börjar vid 18:00.
Datum: Onsdagen 29 mars
Plats: Kammakargatan 17, Odenplan. För er som inte hittar träffas vi på t-banestationen T-centralen, uppgång Vasagatan vid kl.17:50.
Tid: 18:00

På årsmötet kommer vi att välja en ny styrelse, behandla verksamhetsberättelse, anta motioner och nomineringar samt ha en riktig kul festmiddag efter årsmötet. För att äga rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften en vecka innan årsmötet. Medlemsavgiften på 100 kr betalas in på postgironummer 1616519-3. Märk inbetalningskortet med namnet "Föreningen Societas".

Om du som medlem vill lämna förslag till nomineringar kan man kontakta valberedningen som består av följande personer:

Eric Sundström (sammankallande)
Tel: 08-6503223
E-post: eric.sundstrom@sap.se
Arbetsnummer: 08-700 26 44
Rasmus Korsvall
Mobil: 070-5923796
E-post: rasmus.korsvall@ssu.se
Sofie Ågren
Mobil: 076-8652860

Om du vill delta på middagen (som börjar vid 19:30 samma kväll) anmäler man sig till undertecknad på 073-6874310 eller på erik.aranda@gmail.com. Middagen kommer att äga rum vid restaurang Wasas Bar & Matsal som är beläget i Norrtullsgatan 15 vid Odenplan och serveras till självkostnadspris. Sista anmälningsdag för middagen är måndagen den 27 mars kl. 23:59.

Bifogar dagordningen till årsmöteskallelsen.
Har ni några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta ordförande Erik Gutiérrez-Aranda på 073-6874310 eller erik.aranda@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Föreningsstyrelsen
genom
(ordf.) Erik Gutiérrez-Aranda, Daniel Ferreira, Maja Fjaestad,
Göran Gutiérrez-Aranda, Sara Albornoz, Mariam Nordmark och Katerina Holm Garefalaki
-----------------------------------------
Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse för 2005
8. Ekonomisk berättelse för 2005
9. Revisorernas berättelse för 2005
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av
a) Ordförande
b) Kassör
c) Ledamöter
d) Firmatecknare
e) Revisorer
f) Valberedning
12. FS-nominering
13. Behandling av motioner till förbundskongressen
14. Gästerna har ordet
15. Övriga frågor
16. Avslutning

Thursday, March 02, 2006

Folkpartiet och jämställdheten

Maia Carlshamres avhopp från Fp till F! illustererar något vi haft uppe till diskussion i Societas vid ett flertal tillfällen: Folkpartiets distansiering från de klassiska liberala idéerna. Var är Folkpartiets jämställdhetsprofil - förutom Birgitta Ohlsson (som societas nyligen hade på ett seminarium), som inte är Fp:s jämställdhetspolitiska talesperson.
Det enda alternativet som har en jämställdhetspolitik överhuvudtaget är vänstern - hur kommer det sig att Folkpartiet, med sin stolta historia, inte ens vill utmana?

Thursday, February 02, 2006

Societasseminarium: Kriget mot fackföreningarna

Socialdemokratiska studentföreningen Societas inbjuder Svante Nycander för att prata om de amerikanska fackföreningarnas historia, situation och jämförelser med den svenska modellen utifrån hans bok "Kriget mot fackföreningarna". Svante Nycander är f.d. chefredaktör för Dagens Nyheter och har en egen hemsida där mer information om hans intresse för arbetsmarknadspolitik kan hittas (http://www.svante-nycander.se). Seminariet är ett samarbete mellan den socialdemokratiska studentföreningen Societas (www.sateicos.blogspot.com) och LO-idédebatt.

Datum: Onsdagen 8 februari
Tid: 18:00
Plats: LO-Borgen i Stockholm, Barnhusgatan 18.
Kontaktperson och anmälan: Anmälan görs senast tisdagen den 7 februari till Erik Gutiérrez-Aranda, mob: 073-6874310, e-post: erik.aranda@gmail.com.

Med vänlig hälsning,
Erik Gutiérrez-Aranda
Ordförande Societas

Thursday, January 26, 2006

Ordförande har ordet...Hej jag heter Erik och är ordförande för den socialdemokratiska studentföreningen Societas.

Societas bildades 1998 och syftar till att bredda den idépolitiska debatten inom arbetarrörelsen och i synnerhet det Socialdemokratiska Studentförbundet. Jag är oerhörd stolt att vara ordförande för den s-studentförening som har de bästa och mest intressantaste seminarierna inom svensk politik samtidigt som vi har högt i tak på våra medlemsmöten. Föreningen är verksam vid KTH, Social-, Lärar-, Försvarshögskolan. På bloggen kommer information om våra möten och seminarier att publiceras samt att våra medlemmar kommer att skriva politiska inlägg och dagsaktuella kommentarer.

Förutom att vara ordförande för föreningen har jag också fått förtroendet att sitta i förbundsstyrelsen inom det Socialdemokratiska Studentförbundet, med ansvar för bl.a. idépolitik och säkerhetspolitik.

Annars studerar jag internationella relationer och statsvetenskap vid Stockholms universitet och gillar att träna på Friskis&Svettis på min fritid. Bry er inte om bilden, den blev tagen under ett klubbmöte då jag var oerhörd trött efter att ha varit på föreläsningar och träningpass :)

Ni varmt välkomna att besöka bloggen och våra möten. Ju fler det blir, desto roligare! Om ni vill ha mer information om föreningens aktiviteter rekommenderar jag er att besöka bloggen regelbundet eller e-posta mig på erik.aranda@gmail.com.

Väl mött!

Erik Gutiérrez-Aranda
Ordförande, S-studentföreningen Societas.


Välkommen till studentklubben Societas!

Vi samlar studenter från hela Stockholm oavsett vilken högskola du tillhör eller lämnat bakom dig. För oss är lärandet livslångt och den idépolitiska diskussionen hålls aktiv och levande i ett nära samarbete med LO idédebatt. Företrädare från arbetarrörelsen såväl som politiska motståndare och forskare inbjuds till högaktuella seminarier för att utveckla våra kunskaper om t.ex. Vaxholmskonflikten, den liberala vänstern och islamofobi. Det enda krav vi ställer på dig som medlem förutom medlemsavgift är att du kan hålla ett ”högt till tak” i diskussionerna. I samhället eftersträvar vi en mångfald av åsikter, i Societas skapar vi utrymmet för dem att mötas.

Förutom detta finner du ett stort internationellt engagemang. Societas kommer att vara en aktiv del i S-studenters Irak-projekt. Är ditt största intresse kårpolitik så kan vi rekommendera andra anslutningar. Som en av S-studenters medelstora klubbar har vi visat oss ha stora möjligheter att påverka förbundet och alltid funnits väl representerade i utskotten.

Med ett år kvar till valet hoppas vi att du är med oss när vi går upp till kamp.