Välkommen till Societas

Saturday, April 01, 2006

Den svenska alliansfriheten inget trovärdigt alternativ

Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen om alliansfrihet är en förlegad rest från kalla krigets dagar. USA: s agerande inom Irak visar tydligt att Sverige måste arbeta aktivt för att utveckla en europeisk försvarspolitik med ömsesidiga försvarsgarantier mellan EU: s medlemsstater. Detta är både önskvärt och nödvändigt ur ett europeiskt perspektiv om vi ska sörja för vår gemensamma säkerhet i en värld där USA trampar på folkrätten och struntar i det internationella samfundet.

Den nya säkerhetspolitiska doktrin om ”kriget mot terrorism” som USA tillämpat efter attackerna den 11 september har lett till en ny situation inom den euro-atlantiska alliansen. Invasionen av Irak våren 2003 satte den absoluta prägeln på det europeiska motståndet mot den amerikanska hegemonin, någonting som var helt otänkbart under det kalla krigets gång.

Men för att ytterliggare bromsa USA: s expansionistiska utrikespolitik är det hög tid för de europeiska länderna att bilda en gemensam europeisk försvarspolitik. Ett europeiskt försvarssamarbete som ska grunda sig på och värna om fundamentala värderingar som respekten för folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati, värden som EU idag ger ett legitimt uttryck för.

Försvarssamarbetet skulle också syfta till att lyfta EU: s aktörskapacitet som internationell krishantering kräver. Till exempel är utbyggnaden av 13 militära bataljoner, så kallade ”Battle groups” ett led i ett mellanstatligt samarbete inom EU där dessa under respektive medlemsstat skall verka under FN: s regi i fredsbevarande- samt fredsframtvingande insatser vid internationella konflikter. Ömsesidiga försvarsgarantier mellan de europeiska länderna skulle ligga inom ramen för den förda politiken för att ytterliggare knyta de säkerhetspolitiska intressena, utan att USA dikterar villkoren för detta. Att lägga ner eller alternativt ta över försvarsalliansen NATO: s organisatoriska plattform för att bygga en gemensam europeisk försvarspolitik är den enda logiska avslutningen på USA: s intressen i Europa.

Konsekvenserna från en amerikansk säkerhetspolitisk hållning som idag kan sammanfattas med ”antingen är du med oss eller mot oss”-attityd medför en problematik inför en traditionalistisk syn på svensk alliansfrihet. Ett euro-atlantiskt samarbete med länder som inte delar USA: s syn på säkerhet anses vara onödigt eller icke-önskvärt från amerikanskt håll och Sverige är än så länge ett litet land med små resurser och således en liten aktör på ”high politics” på den globala arenan

Statsminister Göran Perssons uttalande om att det i praktiken skulle vara svårt för Sverige att hålla sig neutrala om ett medlemsland i EU skulle bli attackerad vittnar om en uppluckring men inte en tillräcklig stor omdaning av den nuvarande försvarspolitiken. Men i en värld där USA dikterar villkoren för resten av det internationella samfundet och kör över folkrätten finns det i realiteten inget utrymme för svensk militär alliansfrihet. Antingen formulerar den svenska regeringen ett trovärdigt säkerhetspolitiskt alternativ i europeiskt regi eller så låter vi USA i fortsättningen diktera våra utrikespolitiska alternativ.

Göran Gutiérrez-Aranda
Vice ordförande

1 Comments:

Blogger Joel Malmqvist said...

Hej Göran och andra i Societas.

Jag har gjort reklam för klubben och kommenterat inlägget om säkerhetspolitiken i Europa på min blogg.

12:47 AM  

Post a Comment

<< Home